Saturday, February 11, 2023

Aigiri Nandini {mahishasura-mardini} Stotram Lyrics in malayalam

 

Aigiri Nandini Lyrics in Malayalam – ഐഗിരി  നന്ദിനി മലയാളത്തി  വരികൾ


https://www.lyricalclub.com/2022/08/aigiri-nandini-stotram-lyrics-in-malayalam.html

Aigiri Nandini stotram in Malayalam is a very popular stotram (hymn) dedicated to Goddess Durga. It is also known as Mahishasura Mardini Stotram, as it praises the victory of Goddess Durga over the demon king Mahishasura. The hymn is normally chanted during Navratri celebrations.

The stotram (hymn) is believed to have been composed by Adi Shankaracharya, one of the most revered saints in Hinduism. According to legend, Shankaracharya was once visited by the Goddess Durga in a dream, who asked him to compose a stotram (hymn) in her honor. The Aigiri Nandini Stotram is the result of that request.It is believed that chanting this hymn will help to remove all obstacles from one's life and grant all desires.It is believed that chanting this hymn will help to remove all obstacles from one's life and grant all desires.

Aigiri Nandini Stotram malayalam is a hymn dedicated to the goddess Mahishasura-Mardini, who is considered to be an incarnation of the goddess Durga.The hymn is full of praises and describes the greatness of the goddess.This hymn is full of praise and devotion for the Goddess, and describes her as the victorious slayer of the demon Mahishasura. The lyrics of the Aigiri Nandini Stotram are given here in malayalam, so that everyone can enjoy this wonderful hymn. Lets start chanting the powerful stotram

Related Stotram of Aigiri Nandini
The Origin of Aigiri Nandini Stotram 

The origin story of the Aigiri Nandini Stotram is a Hindu legend that is closely associated with the goddess Durga. According to the legend, the demon king Mahishasura was terrorizing the world and causing great suffering. The gods and sages approached Lord Shiva for help, and he directed them to seek the help of the Hindu goddess of power and protection, Durga.

Durga agreed to help and, in the form of the fearsome goddess Aigiri Nandini, defeated the demon king and restored peace to the world. The gods and sages were filled with gratitude and composed the Aigiri Nandini Stotram, a hymn that glorifies the goddess and her triumph over the demon king.

The Aigiri Nandini Stotram in malayalam has since become one of the most important devotional hymns in Hinduism, and is widely recited by devotees as a means of invoking the blessings of the goddess and seeking protection, power, and success. The hymn is considered a powerful tool for invoking the goddess's blessings, and is said to bring strength, courage, and success to those who recite it with devotion.

Aigiri Nandini {mahishasura-mardini} Stotram Lyrics in malayalamഅയിഗിരി നംദിനി നംദിതമേദിനി വിശ്വ വിനോദിനി നംദനുതേ

ഗിരിവര വിംധ്യ ശിരോഽധി നിവാസിനി വിഷ്ണു വിലാസിനി ജിഷ്ണുനുതേ ।

ഭഗവതി ഹേ ശിതികംഠ കുടുംബിണി ഭൂരികുടുംബിണി ഭൂരികൃതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ { 1 }സുരവര ഹര്ഷിണി ദുര്ധര ധര്ഷിണി ദുര്മുഖ മര്ഷിണി ഹര്ഷരതേ

ത്രിഭുവന പോഷിണി ശംകര തോഷിണി കല്മഷ മോഷിണി ഘോഷരതേ ।

ദനുജ നിരോഷിണി ദിതിസുത രോഷിണി ദുര്മദ ശോഷിണി സിംധുസുതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ { 2 }അയി ജഗദംബ മദംബ കദംബവന പ്രിയവാസിനി ഹാസരതേ

ശിഖരി ശിരോമണി തുങ ഹിമാലയ ശൃംഗനിജാലയ മധ്യഗതേ ।

മധുമധുരേ മധു കൈതഭ ഗംജിനി കൈതഭ ഭംജിനി രാസരതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ { 3 }അയി ശതഖംഡ വിഖംഡിത രുംഡ വിതുംഡിത ശുംഡ ഗജാധിപതേ

രിപു ഗജ ഗംഡ വിദാരണ ചംഡപരാക്രമ ശൌംഡ മൃഗാധിപതേ ।

നിജ ഭുജദംഡ നിപാടിത ചംഡ നിപാടിത മുംഡ ഭടാധിപതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ { 4 }അയി രണദുര്മദ ശത്രു വധോദിത ദുര്ധര നിര്ജര ശക്തി ഭൃതേ

ചതുര വിചാര ധുരീണ മഹാശയ ദൂത കൃത പ്രമഥാധിപതേ ।

ദുരിത ദുരീഹ ദുരാശയ ദുര്മതി ദാനവ ദൂത കൃതാംതമതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ { 5 }

അയി നിജ ഹുംകൃതിമാത്ര നിരാകൃത ധൂമ്രവിലോചന ധൂമ്രശതേ

സമര വിശോഷിത ശോണിതബീജ സമുദ്ഭവശോണിത ബീജ ലതേ ।

ശിവ ശിവ ശുംഭനിശുംഭ മഹാഹവ തര്പിത ഭൂതപിശാച രതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ { 6 }ധനുരനുസംഗരണ ക്ഷണ സംഗ പരിസ്ഫുരദംഗ നടത്കടകേ

കനക പിശംഗ പൃഷത്ക നിഷംഗ രസദ്ഭട ശൃംഗ ഹതാവടുകേ ।

കൃത ചതുരംഗ ബലക്ഷിതി രംഗ ഘടദ് ബഹുരംഗ രടദ് ബടുകേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ { 7 }അയി ശരണാഗത വൈരിവധൂ വരവീരവരാഭയ ദായികരേ

ത്രിഭുവനമസ്തക ശൂല വിരോധി ശിരോധി കൃതാഽമല ശൂലകരേ ।

ദുമി ദുമി താമര ദുംദുഭി നാദ മഹോ മുഖരീകൃത ദിങ്നികരേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ { 8 }സുരലലനാ തതഥേയി തഥേയി തഥാഭിനയോദര നൃത്യ രതേ

ഹാസവിലാസ ഹുലാസ മയിപ്രണ താര്തജനേമിത പ്രേമഭരേ ।

ധിമികിട ധിക്കട ധിക്കട ധിമിധ്വനി ഘോരമൃദംഗ നിനാദരതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ { 9 }ജയ ജയ ജപ്യ ജയേ ജയ ശബ്ദ പരസ്തുതി തത്പര വിശ്വനുതേ

ഝണഝണ ഝിംഝിമി ഝിംകൃത നൂപുര ശിംജിത മോഹിതഭൂതപതേ ।

നടിത നടാര്ധ നടീനട നായക നാടകനാടിത നാട്യരതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ { 10 }അയി സുമനഃ സുമനഃ സുമനഃ സുമനഃ സുമനോഹര കാംതിയുതേ

ശ്രിതരജനീരജ നീരജ നീരജനീ രജനീകര വക്ത്രവൃതേ ।

സുനയനവിഭ്രമ രഭ്ര മര ഭ്രമര ഭ്രമ രഭ്രമരാധിപതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ { 11 }മഹിത മഹാഹവ മല്ലമതല്ലിക മല്ലിത രല്ലക മല്ല രതേ

വിരചിതവല്ലിക പല്ലിക മല്ലിക ഝില്ലിക ഭില്ലിക വര്ഗവൃതേ ।

സിത കൃതഫുല്ല സമുല്ലസിതാഽരുണ തല്ലജ പല്ലവ സല്ലലിതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ { 12 }അവിരല ഗംഡഗലന് മദ മേദുര മത്ത മതംഗജരാജ പതേ

ത്രിഭുവന ഭൂഷണഭൂത കലാനിധിരൂപ പയോനിധിരാജസുതേ ।

അയി സുദതീജന ലാലസ മാനസ മോഹന മന്മധരാജ സുതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ { 13 }കമലദലാമല കോമല കാംതി കലാകലിതാഽമല ഭാലതലേ

സകല വിലാസകലാ നിലയക്രമ കേലികലത് കലഹംസകുലേ ।

അലികുല സംകുല കുവലയമംഡല മൌലിമിലദ് വകുലാലികുലേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ { 14 }കര മുരലീ രവ വീജിത കൂജിത ലജ്ജിത കോകില മംജുരുതേ

മിലിത മിലിംദ മനോഹര ഗുംജിത രംജിത ശൈലനികുംജ ഗതേ ।

നിജഗണഭൂത മഹാശബരീഗണ രംഗണ സംഭൃത കേലിതതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ { 15 }കടിതട പീത ദുകൂല വിചിത്ര മയൂഖ തിരസ്കൃത ചംദ്രരുചേ

പ്രണതസുരാസുര മൌലിമണിസ്ഫുരദ് അംശുലസന് നഖസാംദ്രരുചേ ।

ജിത കനകാചലമൌലി മദോര്ജിത നിര്ജരകുംജര കുംഭ കുചേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ { 16 }വിജിത സഹസ്രകരൈക സഹസ്രകരൈക സഹസ്രകരൈകനുതേ

കൃത സുരതാരക സംഗര താരക സംഗര താരകസൂനു സുതേ ।

സുരഥ സമാധി സമാന സമാധി സമാധിസമാധി സുജാത രതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ { 17 }പദകമലം കരുണാനിലയേ വരിവസ്യതി യോഽനുദിനം ന ശിവേ

അയി കമലേ കമലാനിലയേ കമലാനിലയഃ സ കഥം ന ഭവേത് ।

തവ പദമേവ പരംപദ മിത്യനുശീലയതോ മമ കിം ന ശിവേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ { 18 }കനകലസത്കല സിംധുജലൈരനുഷിംജതി തെ ഗുണരംഗഭുവം

ഭജതി സ കിം നു ശചീകുചകുംഭത തടീപരി രംഭ സുഖാനുഭവമ് ।

തവ ചരണം ശരണം കരവാണി നതാമരവാണി നിവാശി ശിവം

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ { 19 }തവ വിമലേഽംദുകലം വദനേംദുമലം സകലം നനു കൂലയതേ

കിമു പുരുഹൂത പുരീംദുമുഖീ സുമുഖീഭിരസൌ വിമുഖീ ക്രിയതേ ।

മമ തു മതം ശിവനാമ ധനേ ഭവതീ കൃപയാ കിമുത ക്രിയതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ { 20 }അയി മയി ദീനദയാലുതയാ കരുണാപരയാ ഭവിതവ്യമുമേ

അയി ജഗതോ ജനനീ കൃപയാസി യഥാസി തഥാനുമിതാസി രമേ ।

യദുചിതമത്ര ഭവത്യുരരീ കുരുതാ ദുരുതാപമപാ കുരുതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ { 21 }ഇതി ശ്രീ മഹിഷാസുര മര്ദിനീ സ്തോത്രമ് ||
Aigiri Nandini lyrics in English
Aigiri nandini nandhitha medhini

Viswa Vinodhini Nandanuthe

Girivara Vindhya Sirodhi Nivasini

Vishnu Vilasini Jishnu Nuthe

Bhagawathi Hey Sithi Kanda Kudumbini

Bhoori Kudumbini Bhoori Kruthe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (1)Suravara Varshini Durdara Darshini

Durmukhamarshani Harsharathe

Tribhuvana Poshini Sankara Thoshini

Keelbisha Moshini Ghosharathe

Danuja Niroshini Dithisutha Roshini

Durmadha Soshini Sindhusuthe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (2)Ayi jagadambha madamba kadam

Bavana Priya Vasini Hasarathe

Shikhari Siromani Thunga Himalaya

Srunga Nijalaya Madhyagathe

Madhu madhure madhu

Kaitabha Banjini Rasarathe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (3)Ayi satha kanda vikanditha runda

Vithunditha Shunda Gajathipathe

Ripu Gaja Ganda Vidhaarana Chanda

Paraakrama Shunda Mrigathipathe

Nija Bhuja Danda Nipaathitha Khanda

Vipaathitha Munda Bhatathipathe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (4)Ayi rana durmathashathru vadhothitha

Durdhara Nirjara Shakthi Bruthe

Chathura Vicharadureena Maha Shiva

Dhoothakritha Pramadhipathe

Duritha Dureetha Dhurasaya Durmathi

Dhanava Dhutha Kruthaanthamathe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (5)Ayi sharanagatha vairi vadhuvara

Veera Varabhaya Dhayakare

Tribhuvana Masthaka Shoola Virodhi

Shirodhi Krithamala Shoolakare

Dhumi dhumi Thaamara Dundu binadha Maho

Mukharikruthatigmakare

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (6)Ayi nija hoonkrithi maathra niraakrutha

Dhoomra Vilochana Dhoomra Sathe

Samar Vishoshitha Sonitha Bheeja

Samudhbhava Sonitha Bheejalathe

Shiva Shiva Shumbha Nishumbhamaha Hava

Tarpitha Bhootha Pisacharathe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (7)Dhanu ranu shanga ranakshana sanga

Parisphuradanga Natak Katake

Kanaka Pishanga Prishatka Nishanga

Rasadh bhata Shringa Hathavatuke

Kritha Chaturanga Balakshithi ranga

Ghatad Bahuranga Ratad Batuke

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (8)Jaya Jaya Japya Jaye

Jaya shabdha Parastuti Tathpara Vishwanuthe

Bhana Bhana bhinjimi Bhinkritha Noopura

Sinjitha Mohitha Bhoothapathe

Naditha Nataartha Nadi Nada Nayaka

Naditha Natya Sugaanarathe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (9)Ayi Sumanah Sumanah

Sumanah Sumanohara Kanthiyuthe

Sritha Rajanee Rajanee Rajanee

Rajanee karavakra Vrithe

Sunayana Vibhramara bhramara

Bhramara brahmaradhipadhe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (10)Sahitha mahaahava mallama thallika

Mallita rallaka Mallarathe

Virichitha vallika Pallika Mallika Billika

Bhillika Varga Vrithe

Sithakritha phulla Samulla Sitharuna

Thallaja Pallava Sallalithe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (11)Avirala ganda Galanmadha medhura

Maththa mathangaja Rajapathe

Tribhuvana Bhooshana Bhootha Kalanidhi

Roopa Payonidhi Rajasuthe

Ayi Sudha Theejana Laalasa Maanasa

Mohana Manmatha Rajasuthe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (12)Kamala dhalaamala komala kaanthi

Kala Kalithaamala Bala Lathe

Sakala Vilaasa Kalanila yakrama

Keli Chalathkala Hamsa Kule

Alikula Sankula Kuvalaya Mandala

Mauli Miladh Bhakulaalikule

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (13)Kara murali rava veejitha koojitha

Lajjitha Kokila Manjumathe

Militha Pulinda Manohara Kunchitha

Ranchitha Shaila Nikunjagathe

Nija Guna Bhootha Mahaa Sabari Gana

Sathguna Sambhritha Kelithale

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (14)Kati thata peetha dukoola vichithra

Mayuka thiraskritha chandra ruche

Pranatha Suraasura Mouli Mani Sphura

Dansula sannakha chandra ruche

Jitha kanakachala maulipadorjitha

Nirbhara kunjara kumbhakuche

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (15)Vijitha sahasra karaika sahasrakaraika

Sarakaraika nuthe

Krutha Sutha Tharaka Sangaratharaka

Sangaratharaka soonu suthe

Suratha samadhi samana samadhi

Samadhi samadhi sujatharathe

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (16)Padhakamalam karuna nilaye varivasya

Dhiyonudhi nansha shive

Ayi kamale kamala nilaye kamala nilayahssa

kathamna bhaveth

Thava padameva param Padha Mithyanu

sheelayatho mama kimna shive

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (17)Kanakala sathkala sindhu jalairanu

Sinjinuthe guna ranga bhuvam

Bhajathi sakimna sachee kucha kumbha

Thati pari rambha sukhanubhavam

Thava charanam saranam kara vani

Nataamaravaani nivasi shivam

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (18)Thava vimalendu kulam vadhanaedhu

Malam Sakalam nanu kulayathe

Kimu puruhootha purendu mukhi

Sumukhi bhirasow vimukhee kriyathe

Mamathu matham shiva namadhane

Bhavathi kripaya kimuth kriyathe

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (19)Ayi mayi deena dayalu Dhaya kripayaiva

Tvaya bhavi thavya mume

Ayi jagatho janani kripayaasi yathaasi

Thathaanu mithaasi rathe

Yaduchitha mathra bhavathyu rarikurutha

Durutha pamapaakuruthe

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (20)Ithi Sri Mahishasura mardini stotram ||


Conclusion of Aigiri Nandini Stotram in Malayalam


Aigiri Nandini stotram in Malayalam is a beautiful and powerful stotram that has been revered by Hindus for centuries. The lyrics are simple but profound, offering praise and worship to the Divine Mother. If you are looking for a stotram to add to your daily devotional practice, or simply want to experience the beauty of this ancient hymn, we hope you will give Aigiri Nandini a try. ......Thanks for visiting  [   lyricalclub ]


Related Aigiri Nandini {mahishasura-mardini} Stotram