Saturday, February 11, 2023

Aigiri Nandini {mahishasura-mardini} Stotram Lyrics in Tamil

 Aigiri Nandini Lyrics in Tamil - மகிஷாசுரமர்த்தினி ஸ்லோகம் பாடல் வரிகள்


https://www.lyricalclub.com/2022/08/aigiri-nandini-stotram-lyrics-in-tamil.html

Aigiri Nandini stotram in tamil is a very popular stotram (hymn) dedicated to Goddess Durga. It is also known as Mahishasura Mardini Stotram, as it praises the victory of Goddess Durga over the demon king Mahishasura. The hymn is normally chanted during Navratri celebrations.

The stotram (hymn) is believed to have been composed by Adi Shankaracharya, one of the most revered saints in Hinduism. According to legend, Shankaracharya was once visited by the Goddess Durga in a dream, who asked him to compose a stotram (hymn) in her honor. The Aigiri Nandini Stotram is the result of that request.It is believed that chanting this hymn will help to remove all obstacles from one's life and grant all desires.It is believed that chanting this hymn will help to remove all obstacles from one's life and grant all desires.

Aigiri Nandini Stotram is a hymn dedicated to the goddess Mahishasura-Mardini, who is considered to be an incarnation of the goddess Durga.The hymn is full of praises and describes the greatness of the goddess.This hymn is full of praise and devotion for the Goddess, and describes her as the victorious slayer of the demon Mahishasura. The lyrics of the Aigiri Nandini Stotram are given here in tamil, so that everyone can enjoy this wonderful hymn. Lets start chanting the powerful stotram

The origin of the Aigiri Nandini Stotram

The origin story of the Aigiri Nandini Stotram is a Hindu legend that is closely associated with the goddess Durga. According to the legend, the demon king Mahishasura was terrorizing the world and causing great suffering. The gods and sages approached Lord Shiva for help, and he directed them to seek the help of the Hindu goddess of power and protection, Durga.

Durga agreed to help and, in the form of the fearsome goddess Aigiri Nandini, defeated the demon king and restored peace to the world. The gods and sages were filled with gratitude and composed the Aigiri Nandini Stotram, a hymn that glorifies the goddess and her triumph over the demon king.

The Aigiri Nandini Stotram in tamil has since become one of the most important devotional hymns in Hinduism, and is widely recited by devotees as a means of invoking the blessings of the goddess and seeking protection, power, and success. The hymn is considered a powerful tool for invoking the goddess's blessings, and is said to bring strength, courage, and success to those who recite it with devotion.


Aigiri Nandini {mahishasura-mardini} Stotram Lyrics in Tamilஅயிகிரி நந்தினி நந்தித மேதினி

விச்வ வினோதினி நந்தநுதே

கிரிவர விந்த்ய சிரோதி நிவாஸினி

விஷ்ணு விலாஸினி ஜிஷ்ணுநுதே

பகவதி ஹே சிதிகண்ட குடும்பினி

பூரிகுடும்பினி பூரிக்ருதே

ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி

ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே { 1 }ஸுரவர வர்ஷிணி துர்தர தர்ஷிணி

துர்முக மர்ஷிணி ஹர்ஷரதே

த்ரிபுவன போஷிணி சங்கர தோஷிணி

கில்பிஷ மோஷிணி கோஷரதே

தனுஜ நிரோஷிணி திதிஸுத ரோஷிணி

துர்மத சோஷிணி ஸிந்துஸுதே

ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி

ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே { 2 }அயி ஜகதம்ப மதம்ப

கதம்பவன ப்ரிய வாஸினி ஹாஸரதே

சிகரி சிரோமணி துங்க ஹிமாலய

ச்ருங்க நிஜாலய மத்யகதே

மதுமதுரே மதுகைடப கஞ்ஜினி

கைடப பஞ்ஜினி ராஸரதே

ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி

ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே { 3 }அயி சதகண்ட விகண்டித ருண்ட

விதுண்டித சுண்ட கஜாதிபதே

ரிபுகஜ கண்ட விதாரண சண்ட

பராக்ரம சுண்ட ம்ருகாதிபதே

நிஜபுஜ தண்ட நிபாதித கண்ட

விபாதித முண்ட பதாதிபதே

ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி

ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே { 4 }அயிரண துர்மத சத்ரு வதோதித

துர்தர நிர்ஜர சக்தி ப்ருதே

சதுர விசார துரீண மஹாசிவ

தூதக்ருத ப்ரமதாதிபதே

துரித துரீஹ துராசய துர்மதி

தானவ தூத க்ருதாந்தமதே

ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி

ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே { 5 }அயி சரணாகத வைரிவ தூவர

வீர வராபய தாயகரே

த்ரிபுவன மஸ்தக சூலவிரோதி

சிரோதி க்ருதாமல சூலகரே

துமிதுமி தாமர துந்துபி நாத

மஹோ முகரீக்ருத திங்மகரே

ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி

ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே { 6 }அயி நிஜஹுங்க்ருதி மாத்ர நிராக்ருத

தூம்ர விலோசன தூம்ரசதே

ஸமரவிசோஷித சோணிதபீஜ

ஸமுத்பவ சோணித பீஜலதே

சிவசிவ சும்ப நிசும்ப மஹாஹவ

தர்ப்பித பூத பிசாசரதே

ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி

ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே { 7 }தனுரனு ஸங்க ரணக்ஷண ஸங்க

பரிஸ்ஃபுர தங்க நடத்கடகே

கனக பிசங்க ப்ரிஷத்க நிஷங்க

ரஸத்பட ச்ருங்க ஹதாபடுகே

க்ருத சதுரங்க பலக்ஷிதிரங்க

கடத்பஹுரங்க ரடத்படுகே

ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி

ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே { 8 }ஸுரலலனா தததேயி ததேயி க்ருதாபினயோதர ந்ருத்யரதே

க்ருத குகுத꞉ குகுதோ கடதாதி கதால குதூஹல கானரதே

துதுகுட துக்குட திந்திமித த்வனி தீர ம்ருதங்க நினாதரதே

ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே { 9 }ஜய ஜய ஜப்ய ஜயே ஜய சப்த

பரஸ்துதி தத்பர விச்வ நுதே

ஜணஜண ஜிஞ்ஜிமி ஜிங்க்ருத நூபுர

ஸிஞ்ஜித மோஹித பூதபதே

நடித நடார்த்த நடீ நட நாயக

நாடித நாட்ய ஸுகான ரதே

ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி

ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே { 10 }அயி ஸுமன: ஸுமன: ஸுமன:

ஸுமன: ஸுமனோஹர காந்தியுதே

ச்ரித ரஜனீ ரஜனீ ரஜனீ

ரஜனீ ரஜனீகர வக்த்ர வ்ருதே

ஸுநயன விப்ரமர ப்ரமர ப்ரமர

ப்ரமர ப்ரமரா திபதே

ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி

ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே { 11 }ஸஹித மஹாஹவ மல்ல மதல்லிக

மல்லி தரல்லக மல்லரதே

விரசித வல்லிக பல்லி கமல்லிக

ஜில்லிக பில்லிக வர்கவ்ருதே

சிதக்ருத ஃபுல்லஸ முல்லஸி தாருண

தல்லஜ பல்லவ ஸல்லலிதே

ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி

ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே { 12 }அவிரலகண்ட கலன்மத மேதுர

மத்த மதங்கஜ ராஜபதே

த்ரிபுவன பூஷண பூதகலாநிதி

ரூப பயோநிதி ராஜஸுதே

அயிஸுத தீஜன லாலஸ மானஸ

மோஹன மன்மத ராஜஸுதே

ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி

ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே { 13 }கமல தலாமல கோமல காந்தி

கலா கலிதாமல பாலலதே

ஸகல விலாஸ கலாநிலய க்ரம

கேலிசலத்கல ஹம்சகுலே

அலிகுல சங்குல குவலய மண்டல

மௌலிமிலத் பகுலாலிகுலே

ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி

ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே { 14 }கர முரலீரவ வீஜித கூஜித

லஜ்ஜித கோகில மஞ்ஜுமதே

மிலித புலிண்ட மனோஹர குஞ்ஜித

ரஞ்சித சைல நிகுஞ்ஜகதே

நிஜகுணபூத மஹா சபரீகண ஸத்குண ஸம்ப்ருத கேலிதலே

ஜய ஜய ஹே மஹிஷாசுர மர்தினி

ரம்யக பர்தினி சைலஸுதே { 15 }கடிதடபீத துகூல விசித்ர

மயூக திரஸ்க்ருத சந்த்ரருசே

ப்ரணத ஸுராஸுர மௌலி மணிஸ்ஃபுர

தன்சுல ஸன்னக சந்த்ரருசே

ஜிதகனகாசல மௌலி பதோர்ஜித

நிர்பர குஞ்ஜர கும்பகுசே

ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி

ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே { 16 }விஜித ஸஹஸ்ர கரைக ஸஹஸ்ர

கரைக ஸஹஸ்ர கரைகநுதே

க்ருத ஸுர தாரக ஸங்கர தாரக

ஸங்கர தாரக ஸூனுஸுதே

ஸுரத சமாதி ஸமான ஸமாதி

ஸமாதி ஸமாதி ஸுஜாதரதே

ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி

ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே { 17 }பதகமலம் கருணா நிலயே

வரிவஸ்யதியோ ஸ்னுதினம் ஸுசிவே

அயி கமலே கமலா நிலயே

கமலா நிலய ஸகதம் நபவேத்

தவ பதமேவ பரம்பதமித்

யனு சீலயதோ மமகிம் ந சிவே

ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி

ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே { 18 }கனகல ஸத்கல ஸிந்துஜலைரனு

ஸிஞ்சிநுதே குண ரங்கபுவம்

பஜதி ஸகிம் நசசீ குசகும்ப

தடீ பரிரம்ப ஸுகானுபவம்

தவ சரணம் சரணம் கரவாணி

நதாமரவாணி நிவாஸிசிவம்

ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி

ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே { 19 }தவ விமலேந்து குலம் வதனேந்துமலம்

ஸகலம் நனு கூலயதே

கிமு புரஹூத புரீந்துமுகீ

ஸுமுகீபிரஸெள விமுகீ க்ரியதே

மமது மதம் சிவநாமதனே

பவதீ க்ருபயா கிமுத க்ரியதே

ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி

ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே { 20 }அயி மயி தீனதயாலு தயா

க்ருபயைவ த்வயா பவித்வயமுமே

அயி ஜகதோ ஜனனீ க்ருபயாஸி

யதாஸி ததாஸனு மிதாஸிரதே

யதுசித மத்ர பவத்யுரரீ

குருதா துருதா பமபாகுருதே

ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி

ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே { 21 }Aigiri Nandini lyrics in EnglishAigiri nandini nandhitha medhini

Viswa Vinodhini Nandanuthe

Girivara Vindhya Sirodhi Nivasini

Vishnu Vilasini Jishnu Nuthe

Bhagawathi Hey Sithi Kanda Kudumbini

Bhoori Kudumbini Bhoori Kruthe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (1)Suravara Varshini Durdara Darshini

Durmukhamarshani Harsharathe

Tribhuvana Poshini Sankara Thoshini

Keelbisha Moshini Ghosharathe

Danuja Niroshini Dithisutha Roshini

Durmadha Soshini Sindhusuthe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (2)Ayi jagadambha madamba kadam

Bavana Priya Vasini Hasarathe

Shikhari Siromani Thunga Himalaya

Srunga Nijalaya Madhyagathe

Madhu madhure madhu

Kaitabha Banjini Rasarathe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (3)Ayi satha kanda vikanditha runda

Vithunditha Shunda Gajathipathe

Ripu Gaja Ganda Vidhaarana Chanda

Paraakrama Shunda Mrigathipathe

Nija Bhuja Danda Nipaathitha Khanda

Vipaathitha Munda Bhatathipathe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (4)Ayi rana durmathashathru vadhothitha

Durdhara Nirjara Shakthi Bruthe

Chathura Vicharadureena Maha Shiva

Dhoothakritha Pramadhipathe

Duritha Dureetha Dhurasaya Durmathi

Dhanava Dhutha Kruthaanthamathe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (5)Ayi sharanagatha vairi vadhuvara

Veera Varabhaya Dhayakare

Tribhuvana Masthaka Shoola Virodhi

Shirodhi Krithamala Shoolakare

Dhumi dhumi Thaamara Dundu binadha Maho

Mukharikruthatigmakare

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (6)Ayi nija hoonkrithi maathra niraakrutha

Dhoomra Vilochana Dhoomra Sathe

Samar Vishoshitha Sonitha Bheeja

Samudhbhava Sonitha Bheejalathe

Shiva Shiva Shumbha Nishumbhamaha Hava

Tarpitha Bhootha Pisacharathe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (7)Dhanu ranu shanga ranakshana sanga

Parisphuradanga Natak Katake

Kanaka Pishanga Prishatka Nishanga

Rasadh bhata Shringa Hathavatuke

Kritha Chaturanga Balakshithi ranga

Ghatad Bahuranga Ratad Batuke

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (8)Jaya Jaya Japya Jaye

Jaya shabdha Parastuti Tathpara Vishwanuthe

Bhana Bhana bhinjimi Bhinkritha Noopura

Sinjitha Mohitha Bhoothapathe

Naditha Nataartha Nadi Nada Nayaka

Naditha Natya Sugaanarathe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (9)Ayi Sumanah Sumanah

Sumanah Sumanohara Kanthiyuthe

Sritha Rajanee Rajanee Rajanee

Rajanee karavakra Vrithe

Sunayana Vibhramara bhramara

Bhramara brahmaradhipadhe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (10)Sahitha mahaahava mallama thallika

Mallita rallaka Mallarathe

Virichitha vallika Pallika Mallika Billika

Bhillika Varga Vrithe

Sithakritha phulla Samulla Sitharuna

Thallaja Pallava Sallalithe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (11)Avirala ganda Galanmadha medhura

Maththa mathangaja Rajapathe

Tribhuvana Bhooshana Bhootha Kalanidhi

Roopa Payonidhi Rajasuthe

Ayi Sudha Theejana Laalasa Maanasa

Mohana Manmatha Rajasuthe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (12)Kamala dhalaamala komala kaanthi

Kala Kalithaamala Bala Lathe

Sakala Vilaasa Kalanila yakrama

Keli Chalathkala Hamsa Kule

Alikula Sankula Kuvalaya Mandala

Mauli Miladh Bhakulaalikule

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (13)Kara murali rava veejitha koojitha

Lajjitha Kokila Manjumathe

Militha Pulinda Manohara Kunchitha

Ranchitha Shaila Nikunjagathe

Nija Guna Bhootha Mahaa Sabari Gana

Sathguna Sambhritha Kelithale

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (14)Kati thata peetha dukoola vichithra

Mayuka thiraskritha chandra ruche

Pranatha Suraasura Mouli Mani Sphura

Dansula sannakha chandra ruche

Jitha kanakachala maulipadorjitha

Nirbhara kunjara kumbhakuche

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (15)Vijitha sahasra karaika sahasrakaraika

Sarakaraika nuthe

Krutha Sutha Tharaka Sangaratharaka

Sangaratharaka soonu suthe

Suratha samadhi samana samadhi

Samadhi samadhi sujatharathe

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (16)Padhakamalam karuna nilaye varivasya

Dhiyonudhi nansha shive

Ayi kamale kamala nilaye kamala nilayahssa

kathamna bhaveth

Thava padameva param Padha Mithyanu

sheelayatho mama kimna shive

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (17)Kanakala sathkala sindhu jalairanu

Sinjinuthe guna ranga bhuvam

Bhajathi sakimna sachee kucha kumbha

Thati pari rambha sukhanubhavam

Thava charanam saranam kara vani

Nataamaravaani nivasi shivam

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (18)Thava vimalendu kulam vadhanaedhu

Malam Sakalam nanu kulayathe

Kimu puruhootha purendu mukhi

Sumukhi bhirasow vimukhee kriyathe

Mamathu matham shiva namadhane

Bhavathi kripaya kimuth kriyathe

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (19)Ayi mayi deena dayalu Dhaya kripayaiva

Tvaya bhavi thavya mume

Ayi jagatho janani kripayaasi yathaasi

Thathaanu mithaasi rathe

Yaduchitha mathra bhavathyu rarikurutha

Durutha pamapaakuruthe

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (20)Ithi Sri Mahishasura mardini stotram ||


Conclusion of Aigiri Nandini Stotram in Tamil


Aigiri Nandini Stotram in Tamil is a beautiful and powerful stotram that has been revered by Hindus for centuries. The lyrics are simple but profound, offering praise and worship to the Divine Mother. If you are looking for a stotram to add to your daily devotional practice, or simply want to experience the beauty of this ancient hymn, we hope you will give Aigiri Nandini a try. ......Thanks for visiting  [   lyricalclub ]


Related Aigiri Nandini {mahishasura-mardini} Stotram