Saturday, February 11, 2023

Aigiri Nandini(Mahishasura Mardini) Stotram lyrics in telugu


Aigiri Nandini Stotram in Telugu - అయిగిరి నందిని తెలుగు పాట లిరిక్స్https://www.lyricalclub.com/2022/08/aigiri-nandini-stotram-lyrics-in-telugu.html

Aigiri Nandini stotram in telugu is a very popular stotram (hymn) dedicated to Goddess Durga. It is also known as Mahishasura Mardini Stotram, as it praises the victory of Goddess Durga over the demon king Mahishasura. The hymn is normally chanted during Navratri celebrations.

The stotram (hymn) is believed to have been composed by Adi Shankaracharya, one of the most revered saints in Hinduism. According to legend, Shankaracharya was once visited by the Goddess Durga in a dream, who asked him to compose a stotram (hymn) in her honor. The Aigiri Nandini Stotram is the result of that request.It is believed that chanting this hymn will help to remove all obstacles from one's life and grant all desires.It is believed that chanting this hymn will help to remove all obstacles from one's life and grant all desires.

Aigiri Nandini Stotram is a hymn dedicated to the goddess Mahishasura-Mardini, who is considered to be an incarnation of the goddess Durga.The hymn is full of praises and describes the greatness of the goddess.This hymn is full of praise and devotion for the Goddess, and describes her as the victorious slayer of the demon Mahishasura. The lyrics of the Aigiri Nandini Stotram are given here in telugu, so that everyone can enjoy this wonderful hymn. Lets start chanting the powerful stotram


The Origin of Aigiri Nandini Stotram 

The origin story of the Aigiri Nandini Stotram is a Hindu legend that is closely associated with the goddess Durga. According to the legend, the demon king Mahishasura was terrorizing the world and causing great suffering. The gods and sages approached Lord Shiva for help, and he directed them to seek the help of the Hindu goddess of power and protection, Durga.

Durga agreed to help and, in the form of the fearsome goddess Aigiri Nandini, defeated the demon king and restored peace to the world. The gods and sages were filled with gratitude and composed the Aigiri Nandini Stotram, a hymn that glorifies the goddess and her triumph over the demon king.

The Aigiri Nandini Stotram in telugu has since become one of the most important devotional hymns in Hinduism, and is widely recited by devotees as a means of invoking the blessings of the goddess and seeking protection, power, and success. The hymn is considered a powerful tool for invoking the goddess's blessings, and is said to bring strength, courage, and success to those who recite it with devotion.

 Aigiri Nandini(Mahishasura Mardini) Stotram lyrics in telugu


అయిగిరి నందిని నందితమేదిని విశ్వవినోదిని నందినుతే

గిరివరవింధ్యశిరోధినివాసిని విష్ణువిలాసిని జిష్ణునుతే

భగవతి హే శితికంఠకుటుంబిని భూరికుటుంబిని భూరికృతే

జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే { 1 }సురవరవర్షిణి దుర్ధరధర్షిణి దుర్ముఖమర్షిణి హర్షరతే

త్రిభువనపోషిణి శంకరతోషిణి కిల్బిషమోషిణి ఘోషరతే

దనుజనిరోషిణి దితిసుతరోషిణి దుర్మదశోషిణి సింధుసుతే

జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే { 2 }అయి జగదంబ మదంబ కదంబవనప్రియవాసిని హాసరతే

శిఖరిశిరోమణితుంగహిమాలయశృంగనిజాలయమధ్యగతే

మధుమధురే మధుకైటభగంజిని కైటభభంజిని రాసరతే

జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే { 3 }అయి శతఖండ విఖండితరుండ వితుండితశుండ గజాధిపతే

రిపుగజగండ విదారణచండ పరాక్రమశుండ మృగాధిపతే

నిజభుజదండ నిపాతితఖండవిపాతితముండభటాధిపతే

జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే { 4 }అయి రణదుర్మద శత్రువధోదిత దుర్ధరనిర్జర శక్తిభృతే

చతురవిచారధురీణ మహాశివ దూతకృత ప్రమథాధిపతే

దురితదురీహదురాశయదుర్మతిదానవదూతకృతాంతమతే

జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే { 5 }

అయి శరణాగతవైరివధూవర వీరవరాభయదాయకరే

త్రిభువన మస్తక శూలవిరోధిశిరోధికృతామల శూలకరే

దుమిదుమితామర దుందుభినాద మహో ముఖరీకృత తిగ్మకరే

జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే { 6 }అయి నిజహుంకృతిమాత్ర నిరాకృత ధూమ్రవిలోచన ధూమ్రశతే

సమరవిశోషిత శోణితబీజ సముద్భవశోణిత బీజలతే

శివ శివ శుంభ నిశుంభ మహాహవ తర్పిత భూత పిశాచరతే

జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే { 7 }ధనురనుసంగ రణక్షణసంగ పరిస్ఫురదంగ నటత్కటకే

కనక పిశంగపృషత్కనిషంగరసద్భట శృంగ హతావటుకే

కృతచతురంగ బలక్షితిరంగ ఘటద్బహురంగ రటద్బటుకే

జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే { 8 }సురలలనా తతథేయి తథేయి కృతాభినయోదర నృత్యరతే

కృత కుకుథః కుకుథో గడదాదికతాల కుతూహల గానరతే

ధుధుకుట ధుక్కుట ధింధిమిత ధ్వని ధీర మృదంగ నినాదరతే

జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే { 9 }జయ జయ జప్య జయే జయ శబ్దపరస్తుతి తత్పర విశ్వనుతే

భణ భణ భింజిమి భింకృతనూపుర సింజితమోహిత భూతపతే

నటితనటార్ధ నటీనటనాయక నాటితనాట్య సుగానరతే

జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే { 10 }అయి సుమనః సుమనః సుమనః సుమనః సుమనోహర కాంతియుతే

శ్రిత రజనీ రజనీ రజనీ రజనీ రజనీకర వక్త్రవృతే

సునయన విభ్రమర భ్రమర భ్రమర భ్రమర భ్రమరాధిపతే

జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే { 11 }సహిత మహాహవ మల్లమ తల్లిక మల్లిత రల్లక మల్లరతే

విరచిత వల్లిక పల్లిక మల్లిక భిల్లిక భిల్లిక వర్గ వృతే

సితకృత పుల్లిసముల్లసితారుణ తల్లజ పల్లవ సల్లలితే

జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే { 12 }అవిరలగండగలన్మదమేదుర మత్తమతంగజ రాజపతే

త్రిభువనభూషణభూతకళానిధి రూపపయోనిధి రాజసుతే

అయి సుదతీజన లాలసమానస మోహనమన్మథ రాజసుతే

జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే { 13 }కమలదలామల కోమలకాంతి కలాకలితామల భాలలతే

సకలవిలాస కళానిలయక్రమ కేళిచలత్కల హంసకులే

అలికుల సంకుల కువలయ మండల మౌలిమిలద్భకులాలి కులే

జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే { 14 }కరమురళీరవవీజితకూజిత లజ్జితకోకిల మంజుమతే

మిళిత పులింద మనోహర గుంజిత రంజితశైల నికుంజగతే

నిజగుణభూత మహాశబరీగణ సద్గుణసంభృత కేళితలే

జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే { 15 }కటితటపీత దుకూలవిచిత్ర మయూఖతిరస్కృత చంద్రరుచే

ప్రణతసురాసుర మౌళిమణిస్ఫురదంశులసన్నఖ చంద్రరుచే

జితకనకాచల మౌళిపదోర్జిత నిర్భరకుంజర కుంభకుచే

జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే { 16 }విజిత సహస్రకరైక సహస్రకరైక సహస్రకరైకనుతే

కృత సురతారక సంగరతారక సంగరతారక సూనునుతే

సురథసమాధి సమానసమాధి సమాధిసమాధి సుజాతరతే

జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే { 17 }పదకమలం కరుణానిలయే వరివస్యతి యోఽనుదినం స శివే

అయి కమలే కమలానిలయే కమలానిలయః స కథం న భవేత్

తవ పదమేవ పరంపదమిత్యనుశీలయతో మమ కిం న శివే

జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే { 18 }కనకలసత్కల సింధుజలైరను సించినుతేగుణ రంగభువం

భజతి స కిం న శచీకుచకుంభ తటీపరిరంభ సుఖానుభవమ్

తవ చరణం శరణం కరవాణి నతామరవాణి నివాసి శివం

జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే { 19 }తవ విమలేందుకులం వదనేందుమలం సకలం నను కూలయతే

కిము పురుహూత పురీందుముఖీ సుముఖీభిరసౌ విముఖీక్రియతే

మమ తు మతం శివనామధనే భవతీ కృపయా కిముత క్రియతే

జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే { 20 }అయి మయి దీనదయాలుతయా కృపయైవ త్వయా భవితవ్యముమే

అయి జగతో జననీ కృపయాసి యథాసి తథాఽనుభితాసిరతే

యదుచితమత్ర భవత్యురరి కురుతాదురుతాపమపాకురుతే

జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే { 21}ఇతి శ్రీ మహిషాసుర మర్దిని స్తోత్రం ||


Conclusion Aigiri Nandini Stotram in Telugu


Aigiri Nandini is a beautiful and powerful stotram that has been revered by Hindus for centuries. The lyrics are simple but profound, offering praise and worship to the Divine Mother. If you are looking for a stotram to add to your daily devotional practice, or simply want to experience the beauty of this ancient hymn, we hope you will give Aigiri Nandini a try. ......Thanks for visiting  [   lyricalclub ]

Related Aigiri Nandini {mahishasura-mardini} Stotram